Tietosuoja- ja rekisteriseloste, Suomen Tuulilasimestarit Oy

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä 

Suomen Tuulilasimestarit Oy

Yhteystiedot:
Verstastie 2
33470 Ylöjärvi
Y-tunnus: 3109434-5

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa 

Suomen Tuulilasimestarit Oy / Petri Lonka
Vehmaantie 14 ovi 13
33470 Ylöjärvi
tietosuojavastaava@tuulilasimestarit.fi

2. Rekisteröidyt 

Asiakkaat ja  potentiaaliset asiakkaat, yhteydenoton kautta. 

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Rekisterin pitämisen peruste: 

 • Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen perusteella ja tiedot tallentuvat ajanvarauskalenteriin, tai tarjouspyyntölomakkeen tietohin.
 • Auton rekisterinumeroa käytetään auton tietojen hakuun 

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:  

 • asiakassuhteen hoitaminen 
 • palveluistamme kertominen 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot 

Asiakasrekisteri saattaa sisältää seuraavat tiedot: 

Yhteystiedot

 • Nimi 
 • Auton rekisterinumero
 • Sähköposti 
 • Puhelinnumero 
 • Vakuutusyhtiö (jos vakuutusasiakas)
 • Vahinkopäivä (jos vakuutusasiakas)

Asiakastiedot 

 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista 

5. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen tietosuojavastaava@tuulilasimestarit.fi

Tarkastusoikeus 

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.  

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus 

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.  

Suoramarkkinointikielto 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

Poisto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 

Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:  

 • Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä puhelimitse tai henkilökohtaisesti
 • Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Suomen Tuulilasimestarit Oy:n ulkopuolelle.  

Luovutamme tietoja tarvittaessa vakuutusyhtiöllenne käsittelyä varten. Vakuutusyhtiöt ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.  

8. Käsittelyn kesto 

Kauanko tietoa säilytetään, ja käsittelyn pituutta koskevat yleiset periaatteet. 

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. 
 • Tietoja palvelustamme, kuten lasin vaihto tai korjaus, säilytetään mahdollista reklamaatiota varten maksimissaan 7 vuotta.

9. Henkilötietojen käsittelijät 

Rekisterinpitäjä ja yrityksen työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, joita ovat asiakkaan vakuutusyhtiö, tilitoimisto ja laskutuspalvelu. Näissä tapauksissa takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.